1. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Państwa dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem poczty elektronicznej, naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (przekazanie wizytówki, kontakt telefoniczny i in.), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione.
 2. Administratorem danych osobowych jest Kamron Group Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Skrajnej 86b, 25-60 Kielce, NIP: 9591955496, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000501510 . Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do prowadzenia z Państwem korespondencji.
 4. Dane te wykorzystywane będą jedynie w celu komunikacji i nie będą one wykorzystywane w żaden inny sposób, w tym nie będą przekazywane ani sprzedawane innym firmom i podmiotom trzecim.
 5. Możemy przetwarzać takie dane, jak: imię, nazwisko, nazwa firmy, numer telefonu, adres e-mail, adres IP.
 6. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności
  3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania kontaktu, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną
  4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą
 7. Mają Państwo prawo: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych Użytkownika po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia Kamron Group Sp. z o.o ul. Skrajna 86b, 25-60 Kielce biuro@ kamron.pl ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 9. Mamy prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 10. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 11. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas.
 1. Dane osobowe podawane drogą mailową są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
 2. Zawarte w niniejszej wiadomości lub załączonym dokumencie informacje są poufne i przeznaczone tylko dla oznaczonego adresata.
 3. Rozpowszechnianie, ujawnianie lub kopiowanie tych informacji jest zabronione.